Home >> Papers >> 2017 >> Access to Capital, the Skill Composition, and Firm Wages >>

Access to Capital, the Skill Composition, and Firm Wages

Vertical Tabs

Co-author: 
Yao Lu
Co-author: 
Yuan Li
Co-author: 
Xinzheng Shi